تماس با ما


ساعت فعالیت یکسره از ۶:۳۰ صبح لغایت ۹ شب

رشت گلسار بلوار نماز صدمتر بالاتر از درمانگاه صابرین قبل از اتمام پل

تلفن تماس
۳۲ ۱۳ ۳۲ ۹۰
۳۲ ۱۳ ۳۲ ۹۱
۳۲ ۱۳ ۳۲ ۹۲
۳۲ ۱۳ ۳۲ ۹۳
۳۲ ۱۳ ۳۲ ۹۴
۳۲ ۱۳ ۳۲ ۹۵

۳۲ ۱۱ ۵۱۰۰